Contact

COEVORDEN

HVDoCo

Stichting Huurders Van Domesta Coevorden (HVDoCo)

De HVDoCo is een onafhankelijke organisatie die namens de huurders van Domesta in de gemeente Coevorden opkomt voor de belangen van de huurders uit het werkgebied van Domesta.

Op lokaal niveau en corporatie breed, via het Huurdersplatform SAM, hebben wij invloed op het beleid middels het informatie- en adviesrecht dat in de Overlegwet Huurders-Verhuurders is geregeld. Middels een samenwerkingsovereenkomst hebben wij op verschillende onderdelen van beleid ook instemmingsrecht gekregen.

 Landelijk zullen wij de ontwikkeling en het beleid op het gebied van de Volkshuisvesting nauwgezet volgen en waar nodig middels de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van de huurders in Nederland, proberen ten gunste van de huurders te beïnvloeden.

Laat u horen

Het is belangrijk dat u uw mening geeft, zodat wij als huurdersorganisatie uw belangen bij Domesta goed kunnen behartigen. U kunt uw opmerking, vraag of reactie bij ons kwijt via het contactformulier.

Wij zetten ook enquêtes uit om de mening van huurders op te halen. Er zijn nu geen enquetes actief.

Ook willen we starten met tijdelijke werkgroepen, zodat we intensiever in gesprek kunnen zijn. Een groep van huurders is dan een beperkt aantal bijeenkomsten actief over één specifiek onderwerp. Er is nu geen tijdelijke werkgroep actief.

Wilt u in de toekomst uitgenodigd worden voor enquêtes en tijdelijke werkgroepen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Het is belangrijk dat u uw mening geeft, zodat wij als huurdersorganisatie uw belangen bij Domesta goed kunnen behartigen.

U kunt uw opmerking, vraag of reactie bij ons kwijt via het contactformulier. Klikt u dan hier: Contactformulier Bewonersraad Emmen.

Wij zetten ook enquêtes uit om de mening van huurders op te halen. Er zijn nu geen enquetes actief.

Ook willen we starten met tijdelijke werkgroepen, zodat we intensiever in gesprek kunnen zijn. Een groep van huurders is dan een beperkt aantal bijeenkomsten actief over één specifiek onderwerp. Er is nu geen tijdelijke werkgroep actief.

Wilt u in de toekomst uitgenodigd worden voor enquêtes en tijdelijke werkgroepen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Meer informatie

U kunt altijd contact met ons opnemen. Alle contactgegevens vindt u hier: contactgegevens HVDoCo.

Wilt u meer weten over algemene onderwerpen die in alle gemeentes spelen waar huurders van Domesta wonen? Kijkt u dan bij het Huurdersplatform: Website huurdersplatform SAM

Zoekt u meer algemene informatie over rechten en plichten van huurders in Nederland? De landelijke huurdersorganisatie de Woonbond heeft een uitgebreide website met onder andere een vraagbaak voor huurders. Bezoek de website van de Woonbond: Website Woonbond Nederland

Informatie van Domesta vindt u op de website van Domesta. U kunt daar bijvoorbeeld ook een onderhoudsklacht doorgeven. Bezoek de website van Domesta: Website Domesta

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies zijn huurdersorganisaties die actief zijn bij een complex (vaak een flat). Zij richten zich op bijvoorbeeld onderhoud, servicekosten en leefbaarheid. Zij zijn gesprekspartner voor Domesta als het gaat dingen die spelen in het complex.

De volgende bewonerscommissies zijn actief in Coevorden:
• BC Kieftenhof
• BC Bastion
• BC Sallandflat

 

Hieronder leest u meer informatie over Bewonerscommissies

De bestuursleden van HV Doco maken zich sterk om, als het even kan, bij elk complex een vertegenwoordiging van huurders te krijgen in de vorm van een bewonerscommissie. Maar waarom is dat zo belangrijk?

Bewonerscommissies zijn belangrijk voor de HV Doco en vice versa. Beiden vertegenwoordigen de belangen van de huurder. Ook uw belangen. Via de commissies weet HV Doco wat er speelt. Het levert input hoe gedacht wordt over het beleid van Domesta. Deze informatie kan omgezet worden naar beleidsvoorstellen naar de verhuurder. Misschien nog wel belangrijker, een bewonerscommissie komt op voor de huurders in een complex. HV Doco biedt de beginnende en bestaande commissies ondersteuning en begeleiding.

Maar wat is een bewonerscommissie eigenlijk?
Het is een groep actieve huurders die de belangen behartigt van alle huurders van een woningcomplex, of van meerdere dicht bij elkaar gelegen woningen. Een bewonerscommissie krijgt te maken met zaken zoals onderhoud, energiebesparing, woonklimaat, servicekosten en leefbaarheid in en om het complex. Ze zijn gesprekspartner van de verhuurder als het gaat om complexgerichte zaken. Een bewonerscommissie kan ook bij bepaalde zaken in gesprek gaan met de gemeente.

De overkoepelende huurdersorganistatie Huurdersplatform SAM praat samen met de huurdersorganistaties in Emmen en Hoogeveen met Domesta op een hogere schaal en abstracter beleidsniveau. Het gaat dan onder andere over huurbeleid, verkoopbeleid en meerjarig onderhoud.

Er zijn verschillende vormen van bewonerscommissies. Soms is een commissie maar tijdelijk, tijdens een renovatie- of sloopproject. Een bewonerscommissie kan ook een taak hebben als activiteitencommissie. De taken variëren naar behoefte van de bewoners. Veel gezien is dat de bewonerscommissie een stichting of vereniging is geworden. Kenmerkend is in alle vormen dat een commissie bestaat uit vrijwilligers, wonend in het complex.

Vaak is er een bestuur bestaande uit minstens een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het hoeft niet. Het bestuur of afvaardiging dient een afspiegeling te zijn van de huurders in het complex. De overige huurders moeten het wel eens zijn met de samenstelling van het bestuur of afvaardiging en het gevoel hebben dat hun belangen goed vertegenwoordigd worden in de bewonerscommissie. Stel een reglement op waarin het reilen en zeilen van en de besluitvorming is vastgelegd. Er zijn vele voorbeelden van reglementen beschikbaar. Een goede bewonerscommissie is niet alleen een aantal vrijwilligers in een bestuur die van alles en nog wat regelen.

Het mooiste is dat elke bewoner betrokken is en zich inzet voor het complex met zijn eigen talenten en behoeftes. Een commissie is er op uit dat de onderlinge contacten verbeteren en de onderlinge band wordt versterkt in het complex. Het bevordert de betrokkenheid tot de eigen woonomgeving.

De Overlegwet
De rechten en plichten van een bewonerscommissie zijn geregeld in de Overlegwet. Daarin staat dat het complex uit minstens 25 woningen dient te bestaan. De commissie houdt de huurders in het complex op de hoogte van de activiteiten en betrekt alle huurders bij een standpuntbepaling. Eenmaal per jaar legt de commissie verantwoording af aan de huurders en geeft aan wat de plannen zijn voor het volgende jaar. Elke huurder van de woningen in het complex mag zich aansluiten bij de commissie.

Volgens de Overlegwet hoeft een bewonerscommissie niet een officiële status te hebben, zoals een vereniging of stichting. Toch is het in de praktijk verstandig om een rechtsvorm te hebben. Het toont aan de verhuurder dat de bewonerscommissie representatief is. Een vereniging of stichting geeft wel meer rechten maar ook meer plichten.

De Overlegwet zegt dat de huurder of huurdersorganisatie recht heeft op informatie. U vraagt en de verhuurder geeft de informatie. Bij veranderingen in beleid of wanneer de verhuurder veranderende maatregelen wilt uitvoeren in en om het complex, dan moet de bewonerscommissie van te voren geïnformeerd worden. De commissie heeft recht om daarop te reageren voordat de maatregel tot uitvoer wordt gebracht. De verhuurder is geacht hierop te reageren en te beargumenteren waarom het advies van de bewoners wel of niet wordt overgenomen.
Een bewonerscommissie heeft zogenoemd instemmingsrecht over de servicekosten. Samen met de huurders in het complex heeft de bewonerscommissie het recht om in te stemmen met de samenstelling en afrekening van de servicekosten. Dus ook het recht om met argumenten niet in te stemmen. Het gaat te ver om in detail te treden. De bestuursleden van HV Doco kunnen u daar meer over informeren. Er zijn ook cursussen te volgen bij het Woonbond Kennis- en Adviescentrum over de Overlegwet en de berekening van servicekosten. Wees bewust van uw rechten en maak er gebruik van.

Achterban
De kracht van elke huurdersorganisatie, welke vorm dan ook, staat of valt met het draagvlak onder de achterban. Blijf de bewoners bij het werk van de commissie betrekken. Hoe? Via een Facebook pagina, Twitter, bijeenkomsten
e.d. Het is vaak maatwerk. Elke achterban is weer anders en heeft een eigen aanpak nodig.

Financiering
Om een commissie te laten bestaan is er ook geld nodig. Je wilt wel eens een nieuwsbrief sturen en een bijeenkomst organiseren. Volgens de Overlegwet is de verhuurder niet verplicht een bewonerscommissie geld te verstrekken. De verhuurder is wel verplicht om te faciliteren. Een vergaderruimte beschikbaar stellen, voor het maken van kopieën e.d. (dit kan ook op het kantoor van de HV DoCo)

Elke verhuurder heeft de ondersteuning van bewonersgroepen op zijn eigen manier geregeld, Vraag het de huurdersvereniging of uw verhuurder. Zij kunnen de details geven hoe het bij Domesta is geregeld. De overkoepelende huurdersvereniging kan zich sterk maken voor een goede financieringsregeling, mocht dat niet het geval zijn. In geval van renovatie of sloop is mogelijk dat de bewonerscommissie zich laat ondersteunen door een professional. De kosten zijn voor de verhuurder.

Wetsveranderingen
Er komen meerdere wetswijzigingen aan die voor u als huurder van belang zijn. Houd de informatie in de media, van uw verhuurder en uw huurdersorganisatie in de gaten om op de hoogte te blijven.

Wij komen graag met u in contact